Streszczenie 31-32:35-52

Bielecka, Elżbieta (2016) Asysta rodzinna uwarunkowania efektywności (re)integracji społecznej rodzin z wieloma problemami. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32: 35-52.

 

Streszczenie:

W literaturze przedmiotu wskazuje się̨, że najskuteczniejszą formą pomocy osobom marginalizowanym społecznie jest podejście aktywizujące z indywidualizacją świadczenia usług. Dlatego też zasadniczym celem asysty rodzinnej jest m.in. udzielanie pomocy w uruchamianiu odpowiednich sił i umiejętności w darzeniu do zmiany funkcjonowania rodziców, a tym samym do poprawy jakości ich rodzicielstwa i (re)integracji społecznej wszystkich członków rodziny. Przywracanie zdolności jednostek i grup społecznych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jest zgodnie z ideą empowerment - kluczowego warunku efektywności pracy z rodziną. W artykule zaprezentowano standard pracy asystenta rodziny (przykład „dobrych praktyk”) oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji systemu pracy z rodziną z wieloma problemami w ramach asysty rodzinnej.

 

Słowa kluczowe:

asysta rodzinna, osoby marginalizowane, reintegracja społeczna, ewaluacja