Streszczenie 29:7-34

Kudlak, Grzegorz (2016) Osobowościowe czynniki skuteczności terapii uzależnień́ w warunkach więziennych w kontekście trzech typów osobowości. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 29: 7-34.


Streszczenie:

Narastające zjawisko uzależnienia od substancji psychoaktywnych w polskich więzieniach rodzi potrzebę adekwatnych oddziaływań terapeutycznych skierowanych do tej specyficznej grupy pacjentów. Dotychczasowe badania wskazują, że terapia tego rodzaju może być skuteczna, jednak musi być dostosowana do warunków zakładu zamkniętego oraz specyficznych potrzeb i charakterystyki osobowościowej więźniów. Badania wybranych aspektów struktury osobowości osadzonych przed odbyciem i po odbyciu terapii uzależnień w warunkach zakładu zamkniętego wykazały istotne zmiany wielu obserwowanych cech, zdolności i potrzeb, co może świadczyć o pozytywnym efekcie terapii uzależnień. Dodatkowa analiza z podziałem na grupy skazanych charakteryzujących się jednym z trzech wyróżnionych typów osobowości pokazała jednak, że znaczące zmiany o charakterze rozwojowym wystąpiły jedynie u osób o typie osobowości nadmiernie kontrolującym się oraz niedostatecznie kontrolującym się, zaś u skazanych o osobowości w typie odpornym zmian nie wykazano. Ten wynik świadczyć może o tym, że typ osobowości w zastosowanej klasyfikacji ma istotny związek z podatnością̨ na zmianę w procesie terapii więźniów, a tym samym wpływa na skuteczność leczenia uzależnień w warunkach więziennych. 


Słowa kluczowe:

typ osobowości, RUO, terapia uzależnień, więzienie, substancje psychoaktywne