Streszczenie 27:39-63

Lizińczyk, Sebastian (2015) Poziom twardości ogólnej wśród populacji osadzonych: Właściwości psychometryczne zrewidowanej norweskiej dyspozycyjnej skali twardości ogólnej (DRS-15R). „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 27: 39-63.

 

Streszczenie:

Oddziaływania resocjalizacyjne kierowane są do całej populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Oferta programów dostępnych w Służbie Więziennej jest ustawicznie rozbudowywana i modyfikowana. Przy rekrutacji osób do programów readaptacyjnych bierze się pod uwagę wiele czynników statycznych i dynamicznych, brak jest jednak zobiektywizowanych wskaźników pomocnych przy określaniu potencjału do zmiany w izolacji penitencjarnej. Pojęcie twardości (hardiness) wydaje się jedną z takich zmiennych, które mogłyby identyfikować tych osadzonych, którzy postrzegają sytuację izolacji jako wyzwanie i moment koniecznego opracowania innych niż do tej pory strategii radzenia sobie w życiu. Celem artykułu jest określenie poziomu twardości u osadzonych na podstawie 15-itemowej Norweskiej Zrewidowanej Skali Twardości (DRS-15R). Znaczna liczebność grupy badawczej (n = 1525) pozwoliła na oszacowanie podstawowych właściwości psychometrycznych narzędzia oraz dokonanie jego normalizacji.

 

Słowa kluczowe:

twardość (hardiness), strategie radzenia sobie w izolacji penitencjarnej, potencjał zmiany osadzonych